B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩
P : 戴防沙眼罩 PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SR : 鼻箍
CP : 羊毛面箍 TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 SB : 戴羊毛額箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 "1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去
CC : 喉托 XB : 交叉鼻箍