Tutorial chinese
馬號 馬名 檔位 所需
能量
對上
第五次
賽事
對上
第四次
賽事
對上
第三次
賽事
對上
第二次
賽事
對上
一次
賽事
最佳能量
(過去十二個月)
同程
最佳能量
(過去十二個月)
狀態評級 速勢能量
評估
速勢能量
評估
相差值
用家
估計能量
用家
估計能量
相差值
1 加州得迅 2 100 101
跑馬地 1200
A
101
跑馬地 1200
C
99
跑馬地 1200
A
100
跑馬地 1200
C+3
98
跑馬地 1200
C+3
104
跑馬地 1200
B
104
跑馬地 1200
B
Formguide 2up 102 +2 -
2 疾風勁草 3 100 91
跑馬地 1200
A
97
沙田 1200
C
93
沙田 1200
A
93
沙田 1200
A
99
跑馬地 1200
A
99
跑馬地 1200
A
99
跑馬地 1200
A
Formguide 2up 100 0 -
3 美麗躍動 11 98 98
跑馬地 1200
A
89
跑馬地 1200
C+3
90
跑馬地 1200
B
95
跑馬地 1200
A
90
跑馬地 1200
C+3
98
跑馬地 1200
A
98
跑馬地 1200
C
Formguide 2up 97 -1 -
4 瑪神好運 9 99 -

-

-

-

87
沙田 1000
C+3
87
沙田 1000
C+3
-

Formguide 1up 90 -9 -
5 高明駿將 5 99 83
沙田 1400
A
99
沙田 1400
C+3
86
沙田 1400
A
97
跑馬地 1200
B
95
沙田 1200
B
99
沙田 1400
C+3
97
跑馬地 1200
B
Formguide 2up 100 +1 -
6 獎金大王 4 98 87
跑馬地 1000
B
97
沙田 1200
B
93
跑馬地 1200
B
83
跑馬地 1200
B
98
跑馬地 1200
C+3
98
跑馬地 1200
C+3
98
跑馬地 1200
C+3
Formguide 2up 100 +2 -
7 路路之星 1 98 96
沙田 1200
AWT
94
沙田 1400
C+3
92
沙田 1200
A
96
沙田 1000
A
98
沙田 1000
C+3
98
沙田 1000
C+3
-

Formguide 3up 99 +1 -
8 新威力 12 98 -

-

-

-

-

-

-

Formguide 1up 95 -3 -
9 奇妙星 7 98 87
跑馬地 1000
B
90
跑馬地 1200
C+3
88
跑馬地 1200
B
89
跑馬地 1000
C
98
跑馬地 1200
C+3
99
跑馬地 1200
B
99
跑馬地 1200
B
Formguide 2up 98 0 -
10 凱旋來 8 98 98
沙田 1000
C+3
94
跑馬地 1200
B
90
沙田 1000
C
89
跑馬地 1200
B
76
沙田 1000
C+3
103
沙田 1000
C
101
跑馬地 1200
C
Formguide 2up 97 -1 -
11 平常心 6 97 93
沙田 1200
A+3
81
沙田 1000
A+3
92
跑馬地 1000
B
82
跑馬地 1000
A
93
沙田 1200
AWT
93
沙田 1200
AWT
-

Formguide 2up 95 -2 -
12 無限商機 10 97 88
沙田 1200
AWT
98
跑馬地 1000
B
93
跑馬地 1000
A
96
跑馬地 1200
B
87
跑馬地 1200
C+3
98
跑馬地 1000
B
96
跑馬地 1200
B
Formguide 2up 95 -2 -
註: 「速勢能量評估」及「狀態評級」於賽前一天中午發佈。
「場地狀況」於賽前一天中午發佈,詳情請參閱官方排位表